FAQs Complain Problems

अन्नपुर्ण हिमाल (Annapurna Mountain)

Read More

अन्नपुर्ण आधार शिविर (Annapurna Base Camp)

Read More

पून हिल (Poon Hill)

Read More

मोहोरे डाँडा (Mohore Dada)

Read More

नागि बराह (Nagi Barah)

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9856023055
उपाध्यक्ष
9857683812

पदाधिकारी

Nabin Subedi
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857683810
सामाजिक विकास अधिकृत
9857640144
लेखा अधिकृत
9857683813
सूचना अधिकारी
9857621340

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात ।
–सिफारिस आबश्यक भएको अन्य कारण ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात ।
–सिफारिस आबश्यक भएको अन्य कारण ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–कारण स्पष्ट खुलेको निबेदन  ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बहाल सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
–आबश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का ।
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–बसाईसरी आएको हकमा बसाइसराइको प्रतिलिपि ।
–हकदारहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
–आबश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–नाता खुल्ने  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–सर्जमिन गरी बुझनु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–नाता प्रमाणित गर्ने ब्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।
 

सेवा प्रकारः- जग्गा दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन  ।
–जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–नापी नक्सा ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–जग्गा धनीले स्वीकृतको सनाखत गर्नुपर्ने ।
–जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन  ।
–संस्थाको नबिकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं बिधानको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद÷नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ।
–आबश्यकता अनुसार सर्जमिन मुकुल्का ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन  ।
–संरक्षक दिने र लिने ब्यक्तिको नागरिकता र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–आबश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन पत्र  ।
–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बिषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–बिद्यालय कक्षा बद्धि लागी निबेदन  ।
–बिद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–स्थानीय तहको नाममा चालु आ.ब.को नबिकरण सहितको ब्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
–सरकारी बाहेकका बिद्यालयका हकमा चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–निरीक्षण प्रतिबेदन ।

Pages

जानकारी