FAQs Complain Problems

अन्नपुर्ण हिमाल (Annapurna Mountain)

Read More

अन्नपुर्ण आधार शिविर (Annapurna Base Camp)

Read More

पून हिल (Poon Hill)

Read More

मोहोरे डाँडा (Mohore Dada)

Read More

नागि बराह (Nagi Barah)

Read More

हाम्रो कार्यालय यहाँ अवस्थित छ

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9856023055
उपाध्यक्ष
9857683812

पदाधिकारी

Nabin Subedi
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857683810
सामाजिक विकास अधिकृत
9857640144
लेखा अधिकृत
9857683813
सूचना अधिकारी
9857621340

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–सरी जाने ब्यक्तिहरु नगरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा बिबाह दर्ता वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि÷घर  वा जग्गा नभएकाको हकमा ब्यवसाय वा बसाई खुल्ने प्रमाण कागजात ।
–घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बन्धित घर धनीसँग गरेको घर बहालको सम्झौता ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–बिद्यालय ठाउँसारीका लागी निबेदन  ।
–बिद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको ब्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र ।
–(सरकारी एवं समुदायिक बिद्यालय बाहेक अन्यमा) चालु आर्थिक बर्षसम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुबैको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद । 
–बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद÷नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ।
–स्थायी लेखा नम्वर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–उद्योग ठाउँसारीका लागी  निबेदन  ।
–उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद÷ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ।
–(स्थानीय तहको नाम) क्ष्ोत्र भित्र सरी जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

– निबेदन पत्र ।
–ब्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ।
–दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–कारण सहितको निबेदन  ।
–चौपाया लाने ठाउँको  स्वीकृत पत्र ।
–लिने दिने दुबैले सनाखत  गर्नु पर्ने ।
–चौपाय पालन गर्नेका हकमा स्थान र छरछिमेक तथा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने ब्यहोरा ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका रसिद ।
–नावालक खुल्ने थप  कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने ।
–नावालक अनिबार्य उपस्थित हुनु पर्ने 
–दुबै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु ।
–कोर्ट फी मिनाहा हुनु पर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिनु पर्ने ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–ब्यासाय सञ्चालन नभएको कारण सहितको निबेदन पत्र ।
–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–स्थानीय तहको नाममा ब्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र ।
–आफनै घर भएमा चालु आर्थिक बर्षसम्मको  मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद वा  कर निर्धारण स्वीकृत भाएको कागजात ।
–घरबाहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ।
–सर्जमिनका मुचुल्का आबश्यक परेमा सो समेत ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–आपmनो ब्यवसायको बिस्तृत ब्यहोरा सहितको निबेदन पत्र ।
–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको ब्यवसायन बिकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल ।
–घर बहाल सम्झौता पत्रको पतिलिपि ।
–स्थलगत प्रतिबेदन ।
–बिदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजात वा सम्बन्धित दुतावासको पत्र ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।
–जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको मूल्य प्रक्षेपण ।
–हालसालै आसपासको खरिद बिक्रि भएको भए सो प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।

Pages

जानकारी