FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६।७७को निति तथा कार्यक्रम ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७७/७८ 08/04/2020 - 12:58 PDF icon आ.व. २०७७।७८को निति तथा कार्यक्रम (प्रमाणित प्रतिलिपि).pdf

आ.व. २०७६।७७को निति तथा कार्यक्रम ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७७/७८ 08/04/2020 - 12:57

आ.व. २०७७।७८को बजेट बक्तव्य ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७७/७८ 08/04/2020 - 12:14 PDF icon आ.व २०७७।७८को बजेट बक्तव्य (प्रमाणित प्रतिलिपि).pdf

आ.व. २०७७-७८ मा वडागत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/04/2020 - 11:05 PDF icon आ.व २०७७।७८मा सञ्चालन हुने वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

आ.व. २०७७-७८को शसर्त कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/02/2020 - 12:45 PDF icon विषयशाखा को योजना र कार्यक्रमहरु.pdf

विषयगत शाखातर्फ सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/02/2020 - 12:18 PDF icon विषयशाखा को योजना र कार्यक्रमहरु.pdf

अन्नपुर्ण गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक

७७/७८ 08/02/2020 - 11:51 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना.pdf

अन्नपु्र्ण गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक

७७/७८ 08/02/2020 - 11:14 PDF icon अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक.pdf

आ.व. २०७७-७८को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/07/2020 - 14:52 PDF icon budget-year-2077-2078.pdf

८ वटै वडाको लागि थप २०/२० लाखका योजनहरु

७५/७६ 12/17/2018 - 14:28 PDF icon गाँउसभा बैठकमा पेश गर्.pdf