FAQs Complain Problems

सुचना

faq

योजना संझौता गर्दा के के कागजात आवश्यकता पर्दछ ?

योजना संझौता गर्दा के के कागजात आवश्यकता पर्दछ ?
Body:

  योजना सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण
१) अध्यक्ष र सचिवको योजना सम्झौता गर्ने संयुक्त निवेदन,
२) योजना सम्झौता गरी प्रथम किस्ता उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धीे वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र , 
३) आम भेलाबाट समावेशीताको आधारमा (कम्तीमा ३३५ महिला) विधिवत रुपमा उपभोक्ता भएको निर्णयको प्रतिलिपि ,    
४) उपभोक्ता समितिको बैठक बसी योजना सम्झौता र प्रथम किस्ता माग गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि , 
५) अनुगमन समितिको गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि ,       
६) उपभोक्ता समितिका सबै सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ,
७) प्राविधिकबाट तयार भई स्वीकृत भएको लगत स्टिमेट ,
८) योजनाको बैंक खाता नं.,
९) योजनाको छाप ,
१०) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सबैको सम्र्पक नंम्वर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने ।
नोट ःसबै प्रतिलिपिमा सक्कल बमोजिम नक्कल सहि छ  भन्ने वाक्यांश लेखी  अध्यक्षको हस्ताक्षर गराई योजनाको छाप अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ । 
                                        योजना शाखा