FAQs Complain Problems

सुचना

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2023 - 19:29 PDF icon बजेट वक्तव्य २०८० final.pdf, PDF icon SuTRA__.pdf, PDF icon SuTRA__अनुसूची ५.pdf

आ.व. २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/23/2023 - 19:30 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८०.pdf

आ.व. २०७९-८० को प्रस्तावित आम्दानी र खर्च र योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 06/28/2022 - 16:51 PDF icon आ.व. २०७९-८० को प्रस्तावित आम्दानी तथा खर्च अनुमान र कार्यक्रमहर_20220628_0001.pdf

अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण स्थानिय तह आ.व. २०७९-८० का कार्यक्रमहरु

७९-८० 06/28/2022 - 16:36 PDF icon अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण स्थानिय तह आ.व. २०७९-८० _20220628_0001.pdf

अन्नपूर्ण गाँउपालिका आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/28/2022 - 16:04 PDF icon अन्नपुर्ण गाँ.पाको आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम_20220628_0001.pdf

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० को बजेट बक्तव्य

७९-८० 06/28/2022 - 15:54 PDF icon अन्नपूर्ण गा.पा.को आ.व. २०७९-८० को बजेट बक्तव्य_20220628_0001.pdf

आ.व. २०७८-७९ को आर्थिक ऐन ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७८/७९ 07/22/2021 - 12:58 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८‍-०७९ को आर्थिक ऐन _20210714_0001.pdf

२०७८/७९ को बार्षिक बजेट विवरण

७७/७८ 06/28/2021 - 15:55 PDF icon स्रोत अनुमान.pdf, PDF icon शाखा.pdf, PDF icon शसर्त.pdf, PDF icon चालु पुजि कोष.pdf, PDF icon वडा तथा शाखा.pdf

आ.व. २०७७।७८ को निति तथा कार्यक्रम ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७७/७८ 08/04/2020 - 12:58 PDF icon आ.व. २०७७।७८को निति तथा कार्यक्रम (प्रमाणित प्रतिलिपि).pdf

आ.व. २०७७।७८ को निति तथा कार्यक्रम ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७७/७८ 08/04/2020 - 12:57

आ.व. २०७७।७८को बजेट बक्तव्य ( प्रमाणित प्रतिलिपि)

७७/७८ 08/04/2020 - 12:14 PDF icon आ.व २०७७।७८को बजेट बक्तव्य (प्रमाणित प्रतिलिपि).pdf

आ.व. २०७७-७८ मा वडागत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/04/2020 - 11:05 PDF icon आ.व २०७७।७८मा सञ्चालन हुने वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

आ.व. २०७७-७८को शसर्त कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/02/2020 - 12:45 PDF icon विषयशाखा को योजना र कार्यक्रमहरु.pdf

विषयगत शाखातर्फ सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 08/02/2020 - 12:18 PDF icon विषयशाखा को योजना र कार्यक्रमहरु.pdf

अन्नपुर्ण गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक

७७/७८ 08/02/2020 - 11:51 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना.pdf

अन्नपु्र्ण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७

७७/७८ 08/02/2020 - 11:14 PDF icon अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक.pdf

आ.व. २०७७-७८को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/07/2020 - 14:52 PDF icon budget-year-2077-2078.pdf

८ वटै वडाको लागि थप २०/२० लाखका योजनहरु

७५/७६ 12/17/2018 - 14:28 PDF icon गाँउसभा बैठकमा पेश गर्.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को वित्तीय अनुदान भित्र बजेट र कार्यक्रम

७४/७५ 09/12/2018 - 17:01 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को वित्तीय अनुदान भित्र बजेट र कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को शिक्षा तर्फको बजेट

७४/७५ 09/12/2018 - 16:27 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को शिक्षा तर्फको बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को पशु विकास कार्यक्रम

७४/७५ 09/12/2018 - 16:21 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को पशु विकास कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा पुजिगत खर्चका कार्यक्रमहरु

७४/७५ 09/12/2018 - 16:20 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा पुजिगत तथा चालु खर्च कार्यक्रमहरु पूजिगत खर्च.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा चालु खर्चका कार्यक्रमहरु

७४/७५ 09/12/2018 - 16:19 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा पुजिगत तथा चालु खर्च कार्यक्रमहरु चालु खर्च.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को अनुमानित वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन

७५/७६ 09/11/2018 - 14:00 PDF icon दस्तावेज.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf