FAQs Complain Problems

सुचना

अन्नपुर्ण हिमाल (Annapurna Mountain)

Read More

अन्नपुर्ण आधार शिविर (Annapurna Base Camp)

Read More

पून हिल (Poon Hill)

Read More

मोहोरे डाँडा (Mohore Dada)

Read More

नागि बराह (Nagi Barah)

Read More

हाम्रो कार्यालय यहाँ अवस्थित छ

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857627824
उपाध्यक्ष
9857640469

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857683810
अधिकृत सातौ
9857623148

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- प्रकृया पुगेको भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिमको धरौटी रकम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन । 
२) शौक्षिक गुठीको विधान वा कम्पनीको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी । 
३) जग्गा वा भवन भाडामा लिने भएमा कम्तिमा ५ वर्ष सम्मको लागि घर वा जग्गा धनीले बहालमा दिने सम्बन्धमा भएको सम्झौताको प्रतिलिपी । 
४) प्रस्तावित विद्यालयको शौक्षिक नक्सा । 
५) सम्बन्धित वडाको सिफारिस । 
६) सबै भन्दा नजिक कम्तिमा तिन वटा छिमेकी विद्यालयको सहमति ।
७) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय । 
८) शिक्षा ऐन नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार अन्य कागजात हरु । 
९) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र प्राविधिक र आर्थिक प्रशासन योजना शाखाका कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।
२) नापी किताब खर्चको विल भरपाई । 
३) उपभोक्ता समितिको फर्छयौटको लागि निर्णयको प्रतिलिपी । 
४) योजनाको फोटो र प्रतिवेदन । 
५) वडा कार्यालयको सिफारिस । 
६) योजनामा लागेको खर्च सार्वजनिक गरेको सुचना । 
७) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र प्राविधिक र आर्थिक प्रशासन योजना शाखाका कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) समितिको प्राविधिकको अन्तिम मुल्याङकनको लागि सहयोग मागको निवेदन । 
२) प्राविधिकको अन्तिम मुल्याङकन । 
३) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन । 
४) सार्वजनिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन । 
५) सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन । 
६) वडा स्तरिय र गा पा स्तरिय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन । 
७) सम्पन्न भएको योजनाको तस्विर । 
८) आयोजना व्यवस्थापन रहोडिङ बोर्डको तस्विर
९) सम्बन्धित वडा कार्यालयको  सिफारिस पत्र । 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्राविधिक तथा योजना शाखा कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१) वार्षिक योजना पुस्तिकामा प्रकाशित योजनाको विवरण खुल्ने कागजात । 
२) उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपी । 
३) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन । 
४) सम्बन्धित वडाको सिफारिस । 
५ स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान । 
६) निर्माण सुधार गरिने स्थानको स्पष्ट देखिने गरी खिचिएको फोटो । 
७) समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- प्राथामिकताको आधारमा बढीमा सात दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत / प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१) समितिको प्राविधिक सहयोग माग र लागत अनुमानको लागि समितिको आधिकारिक निर्णय सहितको पत्र । 
२) स्वीकृत योजनाहरुको विवरण । 
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिस । 
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) खाता सञ्चालन र बन्दको लागि खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरुको नमुना दस्तखत कार्ड ।
२) समितिको निर्णय ।
३) निवेदन । 
४) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

-निवेदन ।
-प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का ।
-वडा कार्यालयको सिफारिस
-व्यक्तिगत निवेदन ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन पत्र ।
–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–स्थानीय तहबाट दर्ता भएको ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि ।
–आफनै घर टहरा भए चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन पत्र ।
–नागरिकता प्रमाणितपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–बिदेशिको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस ।
–२ प्रति फोटो ।
–घर बहालको सम्झौता ।
–आफनै घर टहरा भए चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको ।
–स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी ब्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको ब्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन पत्र ।
–दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु आमा वा दाजुभाईको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–चालु अर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।

Pages

जानकारी