FAQs Complain Problems

सुचना

अन्नपुर्ण हिमाल (Annapurna Mountain)

Read More

अन्नपुर्ण आधार शिविर (Annapurna Base Camp)

Read More

पून हिल (Poon Hill)

Read More

मोहोरे डाँडा (Mohore Dada)

Read More

नागि बराह (Nagi Barah)

Read More

हाम्रो कार्यालय यहाँ अवस्थित छ

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857627824
उपाध्यक्ष
9857640469

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857683810
अधिकृत सातौ
9857623148

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन  ।
–संरक्षक दिने र लिने ब्यक्तिको नागरिकता र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–आबश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन पत्र  ।
–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बिषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–बिद्यालय कक्षा बद्धि लागी निबेदन  ।
–बिद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–स्थानीय तहको नाममा चालु आ.ब.को नबिकरण सहितको ब्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
–सरकारी बाहेकका बिद्यालयका हकमा चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–निरीक्षण प्रतिबेदन ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–सरी जाने ब्यक्तिहरु नगरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा बिबाह दर्ता वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि÷घर  वा जग्गा नभएकाको हकमा ब्यवसाय वा बसाई खुल्ने प्रमाण कागजात ।
–घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बन्धित घर धनीसँग गरेको घर बहालको सम्झौता ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–बिद्यालय ठाउँसारीका लागी निबेदन  ।
–बिद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको ब्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र ।
–(सरकारी एवं समुदायिक बिद्यालय बाहेक अन्यमा) चालु आर्थिक बर्षसम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुबैको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद । 
–बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद÷नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ।
–स्थायी लेखा नम्वर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–उद्योग ठाउँसारीका लागी  निबेदन  ।
–उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद÷ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ।
–(स्थानीय तहको नाम) क्ष्ोत्र भित्र सरी जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

– निबेदन पत्र ।
–ब्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ।
–दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–कारण सहितको निबेदन  ।
–चौपाया लाने ठाउँको  स्वीकृत पत्र ।
–लिने दिने दुबैले सनाखत  गर्नु पर्ने ।
–चौपाय पालन गर्नेका हकमा स्थान र छरछिमेक तथा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने ब्यहोरा ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका रसिद ।
–नावालक खुल्ने थप  कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने ।
–नावालक अनिबार्य उपस्थित हुनु पर्ने 
–दुबै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र ।
–आपनै घर भएमा  चालू आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु ।
–कोर्ट फी मिनाहा हुनु पर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिनु पर्ने ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।

Pages

जानकारी