FAQs Complain Problems

सुचना

अन्नपुर्ण हिमाल (Annapurna Mountain)

Read More

अन्नपुर्ण आधार शिविर (Annapurna Base Camp)

Read More

पून हिल (Poon Hill)

Read More

मोहोरे डाँडा (Mohore Dada)

Read More

नागि बराह (Nagi Barah)

Read More

हाम्रो कार्यालय यहाँ अवस्थित छ

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857627824
उपाध्यक्ष
9857640469

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857683810
अधिकृत सातौ
9857623148

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन(बाटोको नाम,टोल समेत खुलाइएको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नापी नक्सा ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
–लिने दिने दुबै ब्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरुले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–स्थलगत निरीक्षण प्रतिबेदन ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–विधान वा नियमावली,निबेदन र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद,नतिरेको भए तिर्नु÷बुझाउनु पर्ने ।
–संस्था आफनै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–कार्यालयको पत्र ।
–विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात ।
–सिफारिस आबश्यक भएको अन्य कारण ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात ।
–सिफारिस आबश्यक भएको अन्य कारण ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–कारण स्पष्ट खुलेको निबेदन  ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बहाल सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
–आबश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का ।
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–बसाईसरी आएको हकमा बसाइसराइको प्रतिलिपि ।
–हकदारहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति ।
–स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
–आबश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–नाता खुल्ने  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–सर्जमिन गरी बुझनु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–नाता प्रमाणित गर्ने ब्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।
 

सेवा प्रकारः- जग्गा दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन  ।
–जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–नापी नक्सा ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–जग्गा धनीले स्वीकृतको सनाखत गर्नुपर्ने ।
–जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन  ।
–संस्थाको नबिकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं बिधानको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद÷नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ।
–आबश्यकता अनुसार सर्जमिन मुकुल्का ।

Pages

जानकारी