FAQs Complain Problems

सुचना

अन्नपुर्ण हिमाल (Annapurna Mountain)

Read More

अन्नपुर्ण आधार शिविर (Annapurna Base Camp)

Read More

पून हिल (Poon Hill)

Read More

मोहोरे डाँडा (Mohore Dada)

Read More

नागि बराह (Nagi Barah)

Read More

हाम्रो कार्यालय यहाँ अवस्थित छ

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857627824
उपाध्यक्ष
9857640469

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857683810
अधिकृत सातौ
9857623148

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र बसोवास गर्ने घर नम्वर,टोल,मार्ग वा बाटोको नाम ।
  • वहालमा बसेका भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
  • कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र ।
  • घरबहाल कर तिरेका रसिद ।
  • घरबहालको सम्झौता पत्र ।
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–घर भएमा चालु आर्थिक बर्षसम्मको  मालपोत वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
,व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद ।
–शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–घर कायम सिफारिस पाउँ भन्ने सम्बन्धी निवेदन ।
–नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–स्थलगत प्रतिबेदन ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको  मालपोत वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–मोहि लगत कट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन ।
–निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
–जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
–जग्गाको श्रेस्ता र फिल्डबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउसभाले तोके बमोजिम हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

–घर जग्गा नामसरी सम्बन्धी विस्तृत  विवरण खुलेको निवेदन ।
–निबेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–मृतक र निवेदक बीचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।
–सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझन पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
–चालु आर्थिक बर्षसम्मको मालपोत वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि ।

३. जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको मुल्य प्रक्षेपण ।

४. हालसालै आसपासको खरिद विक्रि भएको भए सो प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का ।

५.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र/जन्मदर्ताको प्रतिलिपि ।

२. कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धि मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टको सिफारिस ।

३. व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन ।

Pages

जानकारी